Opłaty i prowizje

Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje
 
Część I. Uwagi ogólne
1.
Serwis Awen pobiera niżej wymienione opłaty i prowizje za świadczone usługi w ramach organizacji Transakcji:

a. opłaty podstawowe za publikację Oferty,
b. opłaty za opcje dodatkowe przy publikacji Oferty,
c. prowizje od sprzedaży Towaru.

2.
Opłaty wymienione w podpunktach a i b powyższego punktu są bezzwrotne. Wyjątek stanowią sytuacje określone w Części II, pkt. 2 Załącznika.
3.
Serwis Awen zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za inne usługi świadczone w ramach serwisu. Wysokości opłat jest w każdym przypadku określona w regulaminie danej usługi dodatkowej.
4.
Wszystkie Kwoty zawarte w niniejszym Załączniku są kwotami brutto, tzn. zawierają w sobie podatek od towarów i usług. W sytuacjach, gdy wysokość opłat bądź prowizji jest ustalana procentowo od danej kwoty, wówczas podstawą jej ustalenia jest kwota brutto.
Wysokości prowizji są zaokrąglane do pełnych groszy w górę.
5.
Zabronione jest obciążanie Kupującego przez Sprzedającego kosztami Transakcji, a w szczególności niedopuszczalne jest obciążanie opłatami za opcje dodatkowe, publikację Oferty, dokonywanie płatności kartą płatniczą lub prowizjami od sprzedaży.
 
6. Zweryfikowani Użytkownicy mogą zintegrować swoje konto bankowe z systemem szybkich płatności. Wszelkie dodatkowe opłaty za systemy szybkich płatności ponosi Sprzedawca, przy czym odbywa się to poza zakresem usług serwisu Awen. Prowizje określone w serwisie Awen nie zawierają opłat za systemy szybkich płatności.

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów

1.
Opłata podstawowa obejmuje zamieszczenie na stronie Oferty trzech zdjęć.
2.
W przypadku usunięcia Oferty lub zakończenia jej przed czasem na podstawie decyzji serwisu Awen.pl, na zasadach opisanych w Regulaminie, opłaty wyszczególnione w punkcie 1a i 1b Części I podlegają zwrotowi w wysokości pomniejszonej o kwotę proporcjonalną do czasu, przez jaki Oferta była opublikowana w serwisie Awen.
3.
Opłata podstawowa jest naliczana w chwili publikacji Oferty oraz pobierana jest na zasadach określonych w ust. A, za wyjątkami określonymi w ust. B.
A. Opłaty podstawowe za wystawienie Towaru
1)
Stawki opłat zależą od kwoty początkowej, którą jest:
 
a. cena wywoławcza Towaru – w Licytacjach bez ceny minimalnej (również z opcją Kup Teraz)
b. cena wywoławcza Towaru – w Licytacjach z ceną minimalną (również z opcją Kup Teraz)
c. cena Kup Teraz – w Ofertach jedynie z opcją Kup Teraz
 
2)
Stawki opłat za opublikowanie jednej Oferty w większości kategorii serwisu Awen wynoszą:
 
Wartość początkowa* Opłata
1,00-24,99 zł 0,01 zł
30,00-299,99 zł 0,08 zł
300 zł i więcej 0,15 zł
 
 
* wartość początkowa to cena kup teraz pomnożona przez liczbę sztuk.
3)
Zmiany dokonywane przez Użytkownika w czasie publikacji Oferty mające wpływ na wysokości opłat są na bieżąco korygowane zgodnie z zasadami określonymi w II i IV części niniejszego Załącznika. Korekty w wysokości opłat związane z wprowadzonymi przez Użytkownika zmianami w Transakcji są regulowane jedynie w czasie do 12 godzin od momentu opublikowania Oferty.
 
 
B. Opłaty podstawowe – o charakterze ryczałtowym

Opłaty te są stałe, niezależnie od wartości oferowanego Towaru i wynoszą:
 
 
 
Dział Kategoria i podkategoria Opłata za wystawienie

"Motoryzacja"
"Samochody osobowe", „Samochody dostawcze”, „Samochody ciężarowe”, „Samochody specjalne”, „Samochody zabytkowe”, „Autobusy”, „Motocykle”, „Quady”, "Maszyny", "Inne pojazdy, samoloty, łodzie", "Przyczepy, naczepy" 15,00 zł
"Dom i ogród”
 
„Nieruchomości” 15,00 zł
  Wszystkie podkategorie „Meble na wymiar” w ramach kategorii „Dom i ogród > Meble” 7,00 zł
  „Kuchnia na zamówienie” w ramach kategorii „Dom i ogród > Meble > Kuchnia” 7,00 zł
  „Żywe zwierzęta” w ramach kategorii „Dom i ogród > Zwierzęta” 15,00 zł
  „Biżuteria i zegarki”, „Delikatesy”, „Erotyka”, „Filmy”, „Fotografia”, „Akcesoria GSM” w ramach kategorii „Telefony i Akcesoria”, „Meble” w ramach kategorii „Dom i ogród”, „Konsole i automaty” Brak opłat
  "Części i akcesoria motocyklowe" 0,10 zł
  "Telewizory" w ramach kategorii "RTV i AGD", "Rękodzieło" i "Odzież, Obuwie, Dodatki" Brak opłat
„Kultura i rozrywka”
"Gry", "Muzyka"
Brak opłat
„Sport i wypoczynek” „Wakacje” 15,00 zł
 
Usługi” – w ramach kategorii „Antyki i Sztuka”; „Biżuteria i Zegarki”; „Biuro i reklama”; „Delikatesy”; „Dziecko”; „Filmy”; „Fotografia”; „Gry”; „Instrumenty”; „Kolekcje”; „Komputery”; „Konsole i automaty”; „Książki i Komiksy”; „Motoryzacja”; „Muzyka”; „Odzież, Obuwie, Dodatki”; „Przemysł”; „RTV i AGD”; „Rękodzieło”; „Sport i Turystyka”; „Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski”; „Telefony i Akcesoria”; „Uroda”; „Zdrowie”

„Dom i Ogród”(w podkategoriach:  „Budownictwo i Akcesoria”; „Ogród”; „Utrzymanie czystości”; „Wyposażenie”; „Zwierzęta”)
7,00 zł
  Książki i komiksy 0,01 zł
 
 
 
 
Część III. Prowizje od sprzedaży
 
1.
Prowizja od sprzedaży jest naliczana za każdym razem w momencie przybicia bądź skorzystania z opcji Kup Teraz.
2.
Wysokość prowizji jest uzależniona od ceny końcowej, czyli kwoty, którą Kupujący powinien ponieść w celu nabycia Towaru – Kwota ta jest liczona bez kosztów dostawy Towaru.
3.
Prowizje od sprzedaży są pobierane na zasadach przedstawionych poniżej:
 
Kategoria* Prowizja od sprzedaży
„Dom i ogród” 2,4 % ceny końcowej
Pozostałe kategorie 1,9 % ceny końcowej
 
*Zwolnione z prowizji są następujące kategorie: Samochody osobowe, Samochody dostawcze, Samochody ciężarowe, Samochody specjalne, Samochody zabytkowe, Autobusy, Motocykle, Quady, Przyczepy, naczepy, Maszyny, Nieruchomości, Wakacje, Żywe zwierzęta, Inne pojazdy, samoloty, łodzie oraz kategorie „Usługi”.
 
 
Część IV. Opłaty za opcje dodatkowe
 
1.
Istnieje możliwość wybrania przez Użytkownika opcji dodatkowych, które pozwalają na szczególny sposób prezentacji Oferty.
2.
W momencie publikacji Oferty pobierana jest opłata za wykorzystane przez Użytkownika opcje dodatkowe. W sytuacji, gdy opcja dodatkowa zostaje wybrana w późniejszym czasie – opłata pobierana jest w momencie jej zastosowania.
3.
Za opcje dodatkowe pobierane są opłaty zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5A.
4.
Opłaty za opcje dodatkowe są pobierane bezzwrotnie.
A. Opłaty za opcje dodatkowe
Poniżej przedstawiono wysokości opłat za opcje dodatkowe:
 
 
 
Opcja dodatkowa Opłata
Planowane wystawienie Gratis
Pierwsze, drugie, trzecie zdjęcie Gratis
Każde dodatkowe zdjęcie do 200 kB* 0,03 zł
Miniaturka Gratis
Pogrubienie 3 dni - 1 zł
5 dni - 1 zł
7 dni – 1 zł
14 dni – 1 zł
30 dni – 1 zł
Podświetlenie 3 dni - 2 zł
5 dni - 2 zł
7 dni – 2 zł
14 dni – 2 zł
30 dni – 2 zł
Wyróżnienie 3 dni - 12 zł
5 dni - 12 zł
7 dni – 12 zł
14 dni – 12 zł
30 dni – 12 zł
Promowanie na stronie głównej 3 dni - 30 zł
5 dni -30 zł
7 dni – 30 zł
14 dni – 30 zł
30 dni – 30 zł
Czas trwania oferty: 30 dni 0,05 zł
Cena minimalna 2,00 zł
 
 

*dotyczy zdjęć załadowanych na serwer Awen; prezentacja zdjęć z zewnętrznych serwerów jest bezpłatna
 
Część V. Rozliczenia
 
A. Rozliczenia należności
 
1.
Rozliczenia należności są prowadzone oddzielnie dla każdego Konta.
2.
Każdy Użytkownik serwisu Awen po zalogowaniu ma wgląd do aktualnego stanu rachunku (saldo). W saldzie rozliczeń określone są naliczone opłaty, prowizje, wysokości zwrotów oraz wpłat Użytkownika.
3.
Początkowe saldo dla każdego Użytkownika, który dokonał pozytywnej aktywacji i weryfikacji Konta to 120zł brutto. W wyniku korzystania z usług serwisu Awen, kwota na saldzie ulega zmniejszeniu. Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należności wobec serwisu Awen do 14 dnia następnego miesiąca w przypadku osiągnięcia poziomu salda niższego niż 0zł. Użytkownik może dokonać wpłaty o kwotę równą lub wyższą od wskazanej kwoty ujemnej.
Użytkownik ma możliwość zasilenia swojego salda w dowolnym momencie, przy czym faktura jest wówczas wystawiana niezwłocznie po zasileniu Konta Użytkownika.
4.
Użytkownicy otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Niezależnie od wystawionej faktury, Użytkownik otrzymuje na koniec okresu rozliczeniowego pocztą elektroniczną informację o wysokości kwoty należnej do zapłaty.
5.
W przypadku nieuiszczenia opłaty, serwis Awen może częściowo lub całkowicie pozbawić funkcjonalności Konta Użytkownika. W celu przywrócenia funkcjonalności konieczne jest uregulowanie wszystkich płatności wobec serwisu Awen.
6.
Wpłat dokonuje się rachunek bankowy serwisu Awen. Wszelkie szczegóły dostępne są po zalogowaniu.
 
B. Nadpłaty
 
1.
W razie wystąpienia nadpłaty w ramach Konta, Użytkownik ma możliwość zażądania w dowolnym momencie jej zwrotu przy wykorzystaniu odpowiedniego formularza. W pierwszej kolejności nadpłata na Koncie będzie przeznaczona na pokrycie aktualnie naliczonych opłat i prowizji oraz ewentualnego zadłużenia na innych Kontach danego Użytkownika. Nadpłata zostaje zwrócona przelewem podmiotowi dokonującemu wpłaty.
2.
Zwrot nadpłaty każdorazowo zostanie zmniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty, o którą wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3.
Środki, które pochodzą z wpłat związanych z promocjami serwisu Awen nie podlegają zwrotowi oraz nie są wliczane do kwoty nadpłaty, o którą wnioskuje Użytkownik i mogą być jedynie wykorzystane w całości do uregulowania przyszłych zobowiązań wynikających z korzystania przez Użytkownika z usług serwisu Awen.
4.
Opłata manipulacyjna (określona w pkt. 2), nie jest pobierana w sytuacji, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie serwisu Awen.
5.
W sytuacji, gdy zwrot nadpłaty na Koncie jest związany z wystawieniem faktury korygującej dla Użytkownika, warunkiem jego dokonania jest odesłanie przez Użytkownika na adres siedziby serwisu Awen kopii faktury korygującej z potwierdzeniem jej otrzymania.
 
C. Zmiany wysokości opłat i prowizji
 
1.
Serwis Awen może zmieniać wysokości opłat oraz prowizji. Zmiany są wprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
2.
Serwis Awen może tymczasowo zmniejszyć wysokości opłat i prowizji w ramach prowadzonych promocji zgodnie z zasadami określonymi odrębnie dla danej akcji promocyjnej.
 
 
D. Faktury
 
1.
W celu otrzymania faktur Użytkownicy Konta Firma powinni przejść pozytywnie proces weryfikacji danych podanych w formularzu do faktur. Faktury wystawiane są na dane podane w ustawieniach Konta. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta. Faktury za kolejne miesiące wystawiane będą automatycznie bez potrzeby powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika wniosku o rezygnacji z otrzymywania faktur.
2.
Użytkownikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej faktury wystawiane są jedynie na ich żądanie. W tym przypadku postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska jest zobowiązany przedstawić dokumenty, które potwierdzają zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny w serwisie Awen. Dane podane w formularzu oraz dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika są poddawane weryfikacji.
4.
Faktury za dany miesiąc obejmują należności naliczone w tym miesiącu i wystawiane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.
5.
W przypadku zmiany danych do faktury Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym serwisu Awen. Zmiany tego typu są możliwe jedynie w sytuacji przekształcenia firmy lub innego rodzaju następstwa prawnego. Serwis Awen wprowadza zmiany po uprzedniej weryfikacji dokumentów, które potwierdzają następstwo prawne.
6.
Faktury przesyłane są do Użytkowników drogą elektroniczną. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, w zgodzie z przepisami o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
7.
W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane będą Użytkownikom w formie elektronicznej jedynie po zalogowaniu na Konto (poprzez login i hasło), w sposób, który umożliwia ich pobranie do systemu informatycznego Użytkownika.
8.
W celu zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane będą Użytkownikom w formie elektronicznej jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format) z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi zmianę danych faktury, a w szczególności chronią przed:
a. edycją treści dokumentu,
b. wypełnianiem lub podpisywaniem pól formularza,
c. komentowaniem,
d. wydzielaniem stron,
e. kopiowaniem zawartości dokumentu,
f. montażem dokumentu
9.
Serwis Awen zastrzega sobie możliwość zastosowania innych, dodatkowych środków technicznych, które mają na celu zapewnienie Użytkownikom autentyczności pochodzenia i integralności treści przesyłanych (udostępnianych) faktur w formie elektronicznej.
10.
Użytkownik ma prawo do wycofania akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną, o czym powinien poinformować serwis Awen. Za cofnięcie akceptacji uznaje się również złożenie przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
11.
Użytkownik, który cofnął akceptację przesyłania faktur drogą elektroniczną, może powtórnie dokonać akceptacji poprzez poinformowanie o tym serwisu Awen.
12.
Wycofanie akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz ewentualna ponowna akceptacja odnoszą skutek po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez serwis Awen.
13.
Użytkownik, który otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej jest zobligowany do jej przechowywania w zgodzie z odrębnymi przepisami prawa.
14.
Serwis Awen zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur drogą papierową pomimo akceptacji przez Użytkownika zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
15.
Faktury, które zostały przesłane (udostępnione) Użytkownikowi w formie elektronicznej będą dostępne w panelu administracyjnym konta Użytkownika przez okres 7 lat od czasu ich wystawienia.
 
Część VII. Procedura zwrotu prowizji
 
1.
W uzasadnionych przypadkach serwis Awen może dokonać zwrotu prowizji Sprzedającemu.
2.
Użytkownik w celu otrzymania zwrotu prowizji powinien wypełnić specjalnie do tego przeznaczony formularz dostępny w opcjach każdej zrealizowanej Oferty, w czasie do 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: Szybkie płatnosci internetowe Dotpay